Kwalificatieprofielen MBO en HBO

Wat moet je kennen en kunnen als beginnend professional in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD)?

Kwalificatieprofielen MBO

De eisen voor een beroep in W&MD zijn beschreven in de beroepscompetentieprofielen. Deze worden vastgesteld door de sociale partners en liggen ten grondslag aan de kwalificatiedossiers zoals ze door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) (voorheen Calibris) worden gemaakt. Deze kwalificatiedossiers hebben tot doel het MBO-onderwijs en de leerbedrijven te informeren over de eisen die aan de beginnend beroepsbeoefenaar worden gesteld.
Meer informatie vind je op de website van SBB.

Kwalificatieprofielen HBO

Het is aan de hogescholen om studenten zo op te leiden dat ze voor een lange tijd met plezier en voldoende ontwikkelingsmogelijkheden in het werkveld terecht kunnen. Tegelijkertijd moeten ze ook voldoende toegerust zijn om met vertrouwen een start te kunnen maken als jonge professional in een veeleisende en complexe werkomgeving. Om hieraan te kunnen voldoen heeft de sector hsao in 2008 haar domeincompetenties vastgelegd in het document Vele takken, één stam, een kader voor de sociaal-agogische opleidingen. Mede op basis van dit document hebben de opleidingen hun profielen herijkt. Deze landelijke opleidingsprofielen zijn hier te downloaden.

In 2014 verscheen het rapport ‘Meer van waarde, advies verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs’. Dit rapport is een directe reactie op de veranderingen in het sociale domein. Het rapport is opgesteld in opdracht van de sectorale adviescommissie van het Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs. In de verkenning stelt de commissie dat ze een grote urgentie ziet voor aanpassing van de opleidingen en doet ze de volgende aanbevelingen:

- Versterk de identiteit van de opleidingen, onder meer de naamgeving van de opleiding: Hogere Sociale Studies die opleiden tot sociaal werker
- Leid op tot reflectieve professional: stevig kennisfundament op basis van de sociale weten-schappen en permanent en systematisch werken aan een professionele houding.
- Kies voor een overzichtelijke ordening in drie basisprofielen voor opleidingen, te weten (1) Integraal sociaal werk, (2) Sociaal werk in de langdurige zorg (ouderen, gehandicapten, ggz) en (3) Sociaal werk in het brede jeugddomein. Daarnaast is er het masterniveau dat opleidt tot generalist.
- Ontwikkel of versterk regionale samenwerkingsverbanden, met onder meer als aanbevelingen verbind werken en leren (kennisontwikkeling en kennisbenutting) en versterk de samenwerking tussen lectoraten, kenniskringen en werkveld.
- Versterk de inbedding, onder meer aanspreekpunten bij departementen en gemeenten, betere positionering van de preventieve functie in het sociale domein en werken aan het zichtbaar maken van het maatschappelijk rendement.

Momenteel buigt het Sectoraal Adviescollege Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs zich over de consequenties van dit advies voor de opleidingen.

Meer informatie: www.vereniginghogescholen.nl.