Organisaties

Meerdere organisaties zetten zich blijvend in op professionalisering in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Wie helpt u waarmee?

Hieronder een overzicht.

Beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening hebben als doel de professionaliteit en de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars uit een specifieke beroepsgroep te bevorderen, te ontwikkelen en te beschermen.

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal werk
www.bpsw.nl en LinkedIn (NB: eerst inloggen!).

BVjong
De BVjong heeft ten doel: het bewaken, versterken en stimuleren van het kinder- en jongerenwerk in Nederland, alsmede het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en de voorwaarden waaronder de professie kan worden uitgeoefend in het bijzonder.
www.bvjong.nl

#Krachtproef
#Krachtproef is een netwerk waaraan meer dan honderd opbouwwerkers zich hebben verbonden. Bij #Krachtproef gaat het om de ontwikkeling van het vak opbouwwerk van, met, voor en door opbouwwerkers.
www.krachtproef.com

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB is een organisatie verantwoordelijk voor de erkenning van leerbedrijven en voor het onderhoud van de kwalificatiestructuur voor onder meer de sectoren Zorg, Welzijn en Sport.
www.s-bb.nl.

Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) vertegenwoordigt als brancheorganisatie landelijk de organisaties voor sociaal werk.
www.sociaalwerknederland.nl.

Centra Maatschappelijke Ontwikkeling

Centra Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO's) bieden ondersteuning van beleidsontwikkeling en implementatie en ondersteuning van uitvoerend werk van gemeenten, instellingen en burgerinitiatieven. 
www.cmonet.nl

FCB

FCB: dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken biedt informatie, ondersteuning en praktische hulpmiddelen voor iedereen die werkzaam is in de branches Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang. 
www.fcb.nl

Vereniging Hogescholen

Vereniging Hogescholen is de brancheorganisatie voor het hoger beroepsonderwijs.
www.vereniginghogescholen.nl

Kenniscentrum EVC

Het kenniscentrum EVC (Erkenning Verworven Competenties) heeft als doel de erkenning, waardering en ontwikkeling van wat een individu heeft geleerd in elke mogelijke leeromgevingen door middel van een ervaringscertificaat.
www.kenniscentrumevc.nl

Landelijke Expertisecentrum Sociale Interventie

Landelijke Expertisecentrum Sociale Interventie (LESI) biedt wetenschappelijk reflectie op sociale interventiepraktijken. 
www.lesi.nl

MBO-raad

De MBO-raad is de brancheorganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 
www.mboraad.nl

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
www.movisie.nl

NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJi helpt organisaties in de jeugdsector om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
www.nji.nl

Stimulansz

Stimulansz ontwikkelt heldere publieksinformatie, biedt instrumenten voor bedrijfsvoering aan en geeft advies. In samenwerking met onder meer Stimulansz heeft MOgroep W&MD de Basisbenchmark MOgroep ontwikkeld. 
www.benchmark-mogroep.nl

Vakbonden

Vakbonden behartigen de individuele en collectieve belangen van de aangesloten werknemers en andere leden. Daarnaast komen zij ook op voor beroepsinhoudelijke belangen.

FNV Zorg & Welzijn
www.fnv.nl

CNV Zorg & Welzijn
www.cnv.nl en www.mijnvakbond.nl

Verdiwel

Verdiwel is de vereniging van Directeuren van lokale Welzijnsorganisaties.
www.verdiwel.nl

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein. 
www.verwey-jonker.nl

Meerdere organisaties zetten zich blijvend in op professionalisering in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Wie helpt u waarmee? Een overzicht.