Over deze site

Deze website wordt onderhouden door het Landelijk Actieprogramma Professionalisering W&MD en biedt professionals, managers, organisaties en overheden informatie over professionalisering in de sector Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) en het werkterrein van de Wmo.

Landelijk Actieprogramma Professionalisering

Het Landelijk Actieprogramma Professionalisering streeft naar een dynamische sociale sector waarin gedreven professionals op effectieve wijze maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Het Actieprogramma ging van start in 2012 en zorgt ervoor dat landelijke, regionale en lokale programma’s op elkaar afgestemd worden. Het stimuleert regionale samenwerking en signaleert als er zaken ontbreken. Op deze website vindt u daarom veel verwijzingen naar activiteiten van de partners en anderen.

Partners

In het Actieprogramma Professionalisering W&MD zijn alle partners in de branche verenigd. Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, beroepsverenigingen NVMW en BV Jong, Vereniging Hogescholen en MBO-raad zitten aan tafel met een onafhankelijke voorzitter. Movisie coördineert het Actieprogramma.
Het Actieprogramma gaat na wat professionals en organisaties belangrijk vinden. Dat doen de partners via hun achterban. Zij werken aan de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het werkveld en stimuleren de Werkplaatsen Sociaal Domein. Het Actieprogramma zoekt daarnaast samenwerking met de VNG en burgerraden.

Professionalisering

Werkgevers, werknemers en opleidingen stellen dat het vakmanschap van professionals cruciaal is om samen met burgers de doelen van de Wmo waar te maken. Naast vakmanschap is hun autonomie en profilering essentieel. Zij hebben tenslotte een verbindende rol in de samenleving. Bezuinigingen, transities en verschuivende ideologieën leiden tot nieuwe verhoudingen en verwachtingen tussen organisaties, professionals, burgers en overheden. Wat betekent dit voor de samenleving en wat heeft de sociale professional nodig om die cruciale rol goed te vervullen? Wat is er al ontwikkeld? Biedt dit voldoende antwoord op vragen in de praktijk en is het bruikbaar? Is het niet te duur en is er voldoende samenhang? Wat is er nog nodig en wat vinden professionals er zelf van?

Doel Actieprogramma Professionalisering W&MD

Het doel van het Actieprogramma Professionalisering W&MD is de beroepsuitoefening van de sociaal werker in al zijn functies verstevigen. Het Actieprogramma Professionalisering Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening onderstreept de impact van sociaal werkers in het hart van het sociaal domein. De kennis en kunde van sociaal werkers zijn van levensbelang zijn in het nieuwe sociaal domein. De inbreng van organisaties van sociaal werkers is onmisbaar aan de tafels van beleidsmakers en partners die de transformaties invullen. Organisaties met sociaal werkers zijn de aangewezen partners voor alle partijen in het sociaal domein: kwetsbare en actieve burgers, vrijwilligers, gemeenten, zorgverzekeraars en ketenpartners. Het Actieprogramma laat geen kans onbenut om de beroepsuitoefening en -organisaties te verbeteren en te vernieuwen. De kwaliteit van de inzet van sociaal werkers in het sociale domein rendeert en heeft aantoonbare maatschappelijke effecten heeft. Kwaliteit staat niet voor niets hoog in het vaandel.

In de publicatie Actieprogramma Professionalisering Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (pdf) uit 2012, vindt u de uitgangspunten, het kader, de opzet, de programmaorganisatie en een beschrijving van een eerste oriëntatie van de deelprogramma’s en de gekozen thema’s.

Competenties Maatschappelijke Ondersteuning

Om professionalisering van sociaal werkers te stimuleren zijn in samenwerking met de partners van het Actieprogramma, de Competenties Maatschappelijke Ondersteuning ontwikkeld. De publicatie beschrijft tien competenties waar in de uitvoering van de Wmo de nadruk op ligt. Noodzakelijk voor organisaties en uitvoerende professionals in W&MD, maar ook voor andere professionals die werken aan zelfregie, participatie en sociale samenhang.

Scholing werknemers in Welzijn

FCB en de overheid willen de komende jaren de competentie-ontwikkeling van zowel de professionals, staf als het management een impuls geven om zo goed geschoold en getraind de toekomst van Welzijn te kunnen vormgeven. Voor medewerkers binnen de branche Welzijn is hiervoor een scholingsbudget beschikbaar. Lees verder op de website van FCB.

Manifest Sociaal werker in het hart van het sociale domein

Het sociaal domein kan niet zonder sociaal werker. De sociaal werker ondersteunt kwetsbare burgers en buurten. Door zelf actief op te treden en verbeteringen te realiseren. Door het mobiliseren van de eigen kracht van mensen zélf, van hun directe omgeving of van vrijwilligers. Die eigen kracht aanboren en tot bloei brengen is cruciaal voor het slagen van de Wmo en de transities. En dus voor de participatiesamenleving. Sociaal werk is een vak. Sociaal werkers beheersen dat vak als geen ander: ze zijn goed opgeleid, hebben een scala aan relevante competenties, actuele vakkennis en een beroepsethiek. Het Actieprogramma Professionalisering onderstreept de impact van sociaal werkers in dit Manifest.

Actiepunten Actieprogramma

In de komende tijd werkt het Actieprogramma aan drie prioriteiten:

1. Krachtig profileren van sociaal werk als één beroep met meerdere varianten, door het ontwerpen en inrichten van een Huis van de sociaal werker waarin generalisten en specialisten onderdak vinden
2. Het vaststellen van een kwaliteitskader voor professioneel sociaal werk, gewaarborgd in een beroepsregister sociaal werk, waarbij wordt gestreefd naar samenhang met de registratie in de jeugdhulp
3. Samen met wetenschap, beroepsonderwijs en kennisnetwerken ontwikkelen van een kennisfundament voor de opleiding en de uitoefening van het beroep van sociaal werker.

Coördinatie en contact

Het programma Effectiviteit en Vakmanschap (E&V) van Movisie coördineert het Actieprogramma.

Meer informatie:

Movisie
Secretariaat Actieprogramma
T 030 789 21 84