Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning

Kenmerken van professioneel ondersteunen

De Wmo doet een beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Daar hoort ook een goede kwaliteit van dienstverlening bij. Wat moet een professional in de sociale sector kunnen en doen om goed uitvoering te geven aan de doelstellingen van de Wmo? In deze handreiking wordt door middel van vijf kwaliteitskenmerken antwoord gegeven op deze vraag. Professionals en instellingen kunnen aan de hand van deze kenmerken het gesprek aan gaan over de kwaliteit van de dienstverlening, zowel binnen de organisatie als met de opdrachtgever en de burger.

Deze Handreiking vervangt de in 2010 uitgegeven ‘Handreiking Professioneel Ondersteunen. Kwaliteitskenmerken van dienstverlening in de Wmo Versie 2.0’.

Vijf kwaliteitskenmerken

Voor de Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning zijn vijf kwaliteitskenmerken geselecteerd. Deze kenmerken zijn benoemd door vertegenwoordigers van cliënten, professionals, managers, beleidsmakers en beroepsopleiders die zich op de Wmo richten. De kwaliteitskenmerken zijn:

- Eigen kracht versterken
- Op de vraag af
- Binden en verbinden
- Integraal werken
- Signaleren en agenderen

Verschillende perspectieven

Naast de kwaliteitskenmerken voor professionals geeft de handreiking ook  aan wat de burger belangrijk vindt en wat organisaties moeten bieden om kwaliteit te kunnen leveren. Wat moeten professionals doen om de gevraagde kwaliteit te bieden? Welke rol en positie nemen zij in tegenover burgers die een beroep op hen doen? En in hoeverre kunnen organisaties samen met professionals aan een toegankelijk en transparant aanbod werken dat voldoet aan een hoge kwaliteit?

Download of bestel de Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning

Organisaties die u hierbij kunnen helpen
Movisie
T 030 789 20 00
E info@movisie.nl