Beroepsidentiteit

Nu er zoveel verandert in onze branche, krijgen veel professionals nieuwe functies in wijkteams, en daarmee nieuwe doelgroepen en samenwerkingspartners. Om duidelijk te maken wat zij doen, weten en kunnen betekenen voor de ander is het van cruciaal belang dat sociaal werkers zich bewust zijn van hun beroepsidentiteit. Het Actieprogramma Professionalisering werkt aan het versterken van het vakmanschap van professionals, hun autonomie en hun beroepsidentiteit.

Beroepsidentiteit heeft ook te maken met beroepstrots en beroepsontwikkeling. Juist nu iedereen op zoek is naar generalisten, T-shaped professionals en wijkteamcollega’s is het nog belangrijker dat professionals in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening kunnen laten zien waarin ze zich onderscheiden, waar ze voor staan en waarin ze het verschil maken.

Activiteiten partners Actieprogramma

In de periode 2012-2014 zijn de partners van het Actieprogramma aan de slag gegaan om beroepsidentiteit (verder) te prioriteren en op elkaar af te stemmen. Dat resulteerde onder andere in de volgende activiteiten:

- In het boek 'De kracht van samen' worden zes sociaal werkers en hun netwerk in beeld gebracht. Het boek is een van de campagnematerialen die FCB heeft gelanceerd om welzijnsorganisaties te ondersteunen in het zichtbaar maken van het belang van sociaal werkers.
- BV Jong heeft het boek 'Daar ben je goed in; portret van 11 sterke aanpakken kinder- en jongerenwerk' uitgebracht in het kader van de Transitie Jeugdzorg en Jongerenwerk Nieuwe Stijl.
- FCB ondersteunt verschillende projecten die tot doel hebben de zichtbaarheid te vergroten van wat organisaties en professionals doen en de beroepstrots van de professionals te vergroten. Eén van deze projecten was de training ‘Hier sta ik voor’.
- Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep) heeft bij de laatste lokale verkiezingen aandacht gevraagd voor de rol van sociaal werkers als verbindende factor tussen zorg, onderwijs, wonen, welzijn en werk. In 10 redenen om sociaal werkers te kiezen wordt duidelijk benoemd waarom sociaal werkers onontbeerlijk zijn: 'Hun grootste kwaliteit is dat ze mensen helpen om op eigen benen te staan en mee te doen in de samenleving. Hun inzet bespaart de samenleving jaarlijks miljoenen. En dat mag nu wel eens helder hardop gezegd worden.'

Om duidelijk te maken wat professionals doen, weten en kunnen betekenen voor de ander is het van belang dat zij zich bewust zijn van hun beroepsidentiteit