Beroepscode

Beroepscodes voor sociale professionals

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen NVMW, biedt als beroepsvereniging een platform en netwerk voor sociale professionals in Nederland. Binnen de sector sociaal werk beschikken maatschappelijk werkers, sociaalagogisch werkers en jeugdzorgwerkers over een eigen beroepscode.

Een beroepscode is een concretisering van de beroepsethiek van die bepaalde beroepsgroep: wat hoort en wat hoort niet volgens de beroepsgroep zelf. Uiteraard binnen de regels en wetten die voor iedereen gelden. In deze codes staan – in de vorm van normen of artikelen – dus de afspraken waaraan de werkers zich dienen te houden bij de uitoefening van hun beroep. Op die manier helpen de beroepscodes de werkers om te beslissen over het juiste professioneel handelen. Ze geven bovendien richting aan de collegiale uitwisseling over morele vragen en de beroepsbeoefenaar kan zich op basis van professionele autonomie beroepen op de code om zijn handelen te legitimeren. Een beroepscode kan ook dienen om de cliënt duidelijkheid te verschaffen over wat hij van een werker kan en mag verwachten.

Maatschappelijk werkers hebben al vanaf 1962 een eigen beroepscode, die sindsdien drie keer is herzien; de laatste keer in 2010. Lees hier de Beroepscode voor de maatschappelijk werker.
Sociaalagogisch werkers beschikken sinds 2009 over een eigen beroepscode. Lees hier de Beroepscode voor de sociaalagogisch werker.
Jeugdzorgwerkers beschikken sinds 2011 over een eigen beroepscode, die is ontwikkeld in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg. Lees hier de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker.

De leden van de BPSW stellen hun beroepscodes vast en de BPSW geeft de drie codes uit. Meer info: zie www.bpsw.nl

Beroepscode van BVjong

Tijdens de landelijke studiebijeenkomst 'Beroepscode! Registratie?' van de BVjong op 24 januari 2014 is een conceptberoepscode voor het kinder- en jongerenwerk besproken. Op de aansluitende algemene ledenvergadering van BVjong is de beroepscode vervolgens vastgesteld door de aanwezige leden. Voor de kinder- en jongerenwerkers dient de nieuwe beroepscode als houvast bij hun professioneel handelen. Voor belanghebbenden, zoals kinderen, jongeren, hun ouders en de gemeente en partnerorganisaties maakt het duidelijk wat zij van deze werkers mogen verwachten en waar zij hen op kunnen aanspreken. Het werk van kinder- en jongerenwerkers krijgt met de beroepscode een identiteit en de erkenning die zij verdient.

Lees meer informatie op de website van BVjong.

Beroepscode